Plakat Placówki wsparcia dziennego 420x297 czysty maly

Projekt „Placówki wsparcia dziennego – ośrodki aktywności obywatelskie” realizowany jest w okresie od 01.05.2021r do 31.12.2021r.

Celem projektu jest wzrost postaw, wiedzy i umiejętności obywatelskich wśród dzieci i młodzieży przeciwdziałający ich wykluczeniu społecznemu, poprzez udział 60 dzieci i młodzieży i 30 ich rodziców w realizacji programu wychowawczego oraz wzmocnienie w tym zakresie placówek wsparcia dziennego z terenu całej Polski do 31.12.2021.

Oddziaływaniem projektu objęte zostaną dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, uczęszczające do dwóch prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo placówek.

Cele projektu osiągnięte będą poprzez realizację programu wychowawczego kształtującego postawy prospołeczne i obywatelskie, postawę zaradności oraz pozwalającego nabyć dzieciom i młodzieży wiedzę i umiejętności, które stanowić będą podstawę ich przyszłej wiedzy zawodowej, w atrakcyjnych i dostosowanych do wieku formach.

W realizację programu włączeni zostaną członkowie rodzin dzieci i młodzieży oraz wolontariusze ze społeczności lokalnych i z całego miasta – co pozwoli nie tylko wzmocnić i utrwalić oddziaływania kierowane do dzieci, ale także zaktywizuje te osoby i wzmocni placówki.

Oddziaływaniami projektu zostaną objęte społeczności lokalne dzielnic w których mieszczą się placówki (Dziesiąta i Czwartek w Lublinie) oraz szersza społeczność Miasta Lublin, ponieważ działania proponowane w ramach projektu zakładają edukację i wychowanie obywatelskie poprzez aktywne działanie na rzecz społeczności.

Bardzo ważnym aspektem projektu jest szerokie partnerstwo międzysektorowe z podmiotami ze społeczności placówek, co pozwala na lepsze oddziaływanie na środowisko lokalne.

Drugim wymiarem projektu jest duża zmiana społeczna prowadząca do profesjonalizacji pracy placówek wsparcia dziennego w całej Polsce, dlatego też w ramach zadania zostanie przygotowany i upowszechniony (wśród 2 tysięcy osób) poradnik angażowania społeczności za pomocą różnych form teatralnych. Podręcznik będzie zawierał opis metod aktywizujących i budujących zaufanie społeczne (wspólnotowy spektakl, scenka społeczna, maraton czytelniczy, konkurs recytatorski) dzieci, młodzież, rodziny i całe społeczności, włączając je w proces wychowania obywatelskiego, konkretnymi poradami, dobrymi praktykami i co ważne przykładowymi prostymi scenariuszami.

Grafika nowe FIO