Plakat Placówki wsparcia dziennego 420x297 czysty 2022 12

Projekt „Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia zmienia życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności” realizowany jest w okresie od 01.03.2022r do 31.12.2022r.

Celem projektu jest wzrost postaw, wiedzy i umiejętności obywatelskich wśród dzieci i młodzieży przeciwdziałający ich wykluczeniu społecznemu, poprzez udział 60 dzieci i młodzieży i 30 ich rodziców w realizacji programu wychowawczego do 31.12.2022.

Oddziaływaniem projektu objęte zostaną dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, uczęszczające do dwóch prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo placówek.

Cele projektu osiągnięte będą poprzez realizację programu wychowawczego kształtującego postawy prospołeczne i obywatelskie, postawę zaradności oraz pozwalającego nabyć dzieciom i młodzieży wiedzę i umiejętności, które stanowić będą podstawę ich przyszłej wiedzy zawodowej, w atrakcyjnych i dostosowanych do wieku formach.

W realizację programu włączeni zostaną członkowie rodzin dzieci i młodzieży oraz wolontariusze ze społeczności lokalnych i z całego miasta – co pozwoli nie tylko wzmocnić i utrwalić oddziaływania kierowane do dzieci, ale także zaktywizuje te osoby i wzmocni placówki.

Oddziaływaniami projektu zostaną objęte społeczności lokalne dzielnic w których mieszczą się placówki (Dziesiąta i Czwartek w Lublinie) oraz szersza społeczność Miasta Lublin, ponieważ działania proponowane w ramach projektu zakładają edukację i wychowanie obywatelskie poprzez aktywne działanie na rzecz społeczności.

Bardzo ważnym aspektem projektu jest szerokie partnerstwo międzysektorowe z podmiotami ze społeczności placówek, co pozwala na lepsze oddziaływanie na środowisko lokalne.

NOWE FIO zestawienie 1 plik edytowalny KOLOR