2016 11 13 konkurs szopekSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

 

REGULAMIN LUBELSKIEGO KONKURSU
SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH:

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 

2. Organizatorem konkursu jest Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie, Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament, Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Gimnazjum nr 1 w Lublinie.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, placówek wsparcia dziennego oraz rodzin z terenu Lublina.
2. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.
3.Zgłoszenia prac dokonuje nauczyciel ze szkoły lub przedszkola, wychowawca z placówki wsparcia dziennego lub rodzic w kategorii szopki rodzinnej, na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału, dowolną techniką plastyczną. Nie określa się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki.
5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane.
6. Pracę należy wykonać samodzielnie.
7. Praca nie może być plagiatem ( nie mogą być prace prezentowane na poprzednich konkursach).
8. Każda szopka powinna być opisana w formularzu zgłoszeniowym, który należy umieścić w kopercie i dobrze przymocować do wykonanej pracy.
9. Nagrodzone szopki przechodzą na własność organizatorów i wezmą udział w charytatywnej licytacji, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
1. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym będą przyjmowane w dniach 05.12.2016 -14.12.2016. w godz. 15.00 – 19.00 w Ośrodku nr 1 „Teatr” przy ul. Kunickiego 128 w Lublinie (dom parafialny)
2 Koszty prac i ich dostarczenia pokrywają uczestnicy konkursu.

III. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki, estetyka )
- oryginalność pomysłu,
- dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),
- obecność motywów regionalnych i historycznych,
- wkład pracy,
- trwałość konstrukcji.
3. Komisja konkursowa oceni szopki w pięciu kategoriach. W każdej z nich zostaną przyznane 3 nagrody.
Do konkursu można przystąpić w 5 kategoriach:
I. przedszkola
II. klasy I-III szkoły podstawowej,
III. klasy IV-VI szkoły podstawowej,
IV. gimnazjum,
V. szopka rodzinna.
4. Nagrodzone prace zostaną wystawione w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych. 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę dnia 18.12.2016r. ok. godz. 12.30 - po Mszy św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego lub w zespole dwuosobowym.
3. W sprawach konkursu można kontaktować się z Karoliną Bloch – nr tel. kom: 505-047-422 codziennie w godz. 15.00-19.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz regulamin konkursu i załączniku nr 1 (formularz zgloszeniowy).

Lubelski Konkurs Szopek plakat