2021 08 03 projekt MotyczNasza Fundacja wspólnie z czterema podlubelskimi szkołami (Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich, Niepubliczną Szkołą Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim, Szkołą Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach) realizuje projekt Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności ze środków programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy.

Projekt polega na realizacji innowacyjnego programu edukacji obywatelskiej angażującego mieszkańców i mieszkanki o różnorodnych perspektywach zarówno z terenów wiejskich, małych miast i dużego miasta. Założeniem programu jest uczenie postaw obywatelskich i liderskich, co jest jednocześnie najlepszą profilaktyką wszelkiego rodzaju zachowań ryzykownych.

Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do niewielkich zmian w realizacji działań, ale mimo utrudnień udało nam się zrealizować kolejne etapy projektu:

 • zrekrutowaliśmy 12 wolontariuszy, którzy wspólnie z klasami testują i wdrażają Program aktywności Edukacyjnej
 • dwie klasy zakończyły etap testowania, a dwie kolejne rozpoczną we wrześniu
 • trwają prace nad ewaluacją programu na podstawie opinii uzyskanych od uczniów

Na czym polega Program Aktywności Edukacyjnej?
W ramach projektu uczniowie całymi klasami uczestniczą w dodatkowych zajęciach podczas których klasa:

 1. rozpoznaje swoje mocne strony i obszary do rozwoju
 2. diagnozuje swoją społeczność zarówno w mocnych jaki i słabych stronach (w wymiarze: społecznym, środowiska, wspólnej przestrzeni, edukacji)
 3. na podstawie swoich mocnych stron stawia cel i planuje konkretne przedsięwzięcie na rzecz społeczności z udziałem swoich rodziców, instytucji publicznych, organizacji, władz lokalnych
 4. planuje konkretne działania, dzieli się na mniejsze zespoły i dzieli zadaniami wewnątrz zespołów
 5. przygotowuje finał przedsięwzięcia
 6. uczy się koncentrycznego angażowania społeczności: najpierw osoby najbliższe – potem dalsze – w tym władze samorządowe
 7. uczy się rozwiązywać pojawiające się trudności i konflikty
 8. realizuje finał przedsięwzięcia z udziałem społeczności
 9. podsumowuje swoje działanie – obserwuje zmianę społeczną
 10.  wyciąga wnioski dla swojego życia i dla życia społeczności.

Jak to robimy w praktyce?
Działania w projekcie rozpoczęliśmy od rekrutacji i przeszkolenia 12 wolontariuszy, którzy będą służyć swoją pomocą instruktorom i uczestnikom podczas n etapów projektu. Wolontariusze poznali założenia Programu Aktywności Edukacyjnej, wzięli udział w kolejnych lekcjach programu oraz poznali ćwiczenia integrujące grupę.
Motywem przewodnim programu jest ambitne, wspólne i aktywne działanie. Uczestnicy muszą wyjść poza salę szkolną i zorganizować (przygotować) prawdziwe wydarzenie dla swojego otoczenia na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy potrzeb. Proces grupowy w programie organizowany jest wokół przygotowania do przedsięwzięcia. W programie bazujemy na fakcie, że każdy człowiek żyje w grupach, mniejszych lub większych, działa na rzecz ich i otoczenia. Program kształtuje postawę obywatelską poprzez budowanie poczucia przynależności czyli przekonania, że dana grupa/społeczność ma wspólny cel, którego realizacja zależy od każdego członka grupy, zaangażowanie każdego członka grupy jest ważne dla osiągnięcia celu. Kształtowanie postaw polega właśnie na przekazywaniu, że wspólnoty (grupy), w których jesteśmy (klasa, szkoła) mają wspólne pozytywne grupowe cele, w których realizację musimy wkładać wysiłek. Aktywna edukacja obywatelska zaczyna się od budowania takiej postawy w grupach i społecznościach najbliżej nas (np. rodzina, grupa rówieśnicza, klasa). Edukacja ta prowadzi do kształtowania zaufania między członkami grupy, które jest podstawą wszelkich działań i przedsięwzięć międzyludzkich. Edukacja obywatelska polega właśnie na uczeniu wspólnego działania na rzecz swojej społeczności. Wynikającego z rozpoznania potrzeb społeczności i jej potencjałów, prowadzącego do realizacji wspólnych celów zmieniających rzeczywistość.
W kolejnym etapie projektu dwie klasy wzięły udział w treningu budującym zgrane zespoły. Uczniowie podczas wyjazdowego warsztatu wzięli udział integrującej w grze terenowej, podczas której uczyli się być liderem, określali grupowe cele, odkrywali swoje mocne strony, uczyli się delegowania zadań. W ramach zajęć omawiali również tematy związane z grupowymi normami i zasadami i tworzeniem się grupy.
Następnie klasy, już u siebie w szkołach realizowały kolejne lekcje programu. Uczniowie mówili m.in. o wadach i zaletach bycia w grupie, uczyli się diagnozować potrzeby swoich społeczności (w tym przypadku społeczności szkolnej) oraz planować wspólne przedsięwzięcie. Sporym wyzwaniem okazało się pogodzenie pomysłów ponad 20 osób, tak, by każdy czuł, że jest jego częścią.
Czy i jak się to udało przeczytacie w kolejnych Aktualnościach na naszej stronie oraz w naszych mediach społecznościowych.

Active citizens fund4x