zdjęcie na stronę 2 turaFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo i Centrum Dobrego Wychowania zaprasza młode osoby mieszkające w województwie lubelskim na bezpłatny Kurs Kompetencji Społecznych, umiejętności trenerskich i pracy z grupą! „Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej”

Program współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Jeśli:

• Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy

• Chcesz zdobyć kompetencje społeczne, potwierdzone certyfikatem

• Chcesz pracować z ludźmi i zdobyć cenne, praktyczne doświadczenie

Zgłoś się do projektu! (ilość miejsc ograniczona)

Szkolenie mocno inspiruje młodego człowieka do rozwoju, otwiera możliwości sprawdzenia się, uczy jak budować relacje, inspirować, a nie narzucać się. To również szansa na poznanie osób, które z pasją podchodzą do inspirowania rozwoju innych, a zwłaszcza ludzi młodych. Środowisko to jest również swoistą grupą wsparcia, przestrzenią do wymiany doświadczeń.

Co zyskasz?

è rozwiniesz w praktyczny sposób, tak ważne dziś na rynku pracy kompetencje społeczne (współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wypracowywanie kompromisów, radzenie sobie z konfliktami, zarządzanie grupą itp.)

è otrzymasz Certyfikat Kompetencji Społecznych wg ESCO

è poznasz efektywne narzędzia i metody pracy z grupą

è bezpłatną konsultację poziomu swoich kompetencji społecznych

è cenne doświadczenie w praktycznym działaniu (64 godziny szkolenia i 36 godzin wolontariatu w organizacjach społecznych)

è udział w ciekawych projektach edukacyjnych

è nauczysz się prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

è możliwość zatrudnienia w Centrum Dobrego Wychowania

Podczas 64 godzin szkolenia spotkasz się z naszymi ekspertami, zdobędziesz podstawy umiejętności trenerskich, poznasz angażujące metody edukacyjne, nauczysz się budować grupę.

Fundacja i Centrum Dobrego Wychowania posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, inicjatyw społecznych i lokalnych oraz we wspieraniu osób młodych w zakresie aktywizacji prospołecznej i przedsiębiorczej.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w projekcie.

Udział w projekcie kończy się uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Społecznych wg ustanowionych wspólnych europejskich zasad i działań weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych. Dzięki szkoleniu będziesz mógł łatwiej sterować własną karierą zawodową, gdyż pracodawcy coraz częściej formułują swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy w kategoriach zbioru posiadanych kompetencji, traktując je jako przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Udział jest całkowicie BEZPŁATNY, zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • wyżywienie
 • nocleg w trakcie zjazdów
 • doświadczoną kadrę szkoleniową
 • materiały dydaktyczne

Szkolenia będą odbywały się w ciągu 4 zjazdów (po 16 godzin dydaktycznych):

è Maj - czerwiec 2020 r. (piątki 16:00-20:00 i soboty 9:00-18:00)

 1. 22-23.05
 2. 05-06.06
 3. 19-20.06
 4. 26-27.06

Zajęcia odbywają się w ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym 51 (ok. 12 km od Lublina, możliwy dojazd autobusem MPK nr 85 lub pociągiem PKP stacja Motycz Leśny)

Warunek konieczny dla wszystkich uczestników:

- wiek od 15 do 29 r.ż.
- miejsce zamieszkania województwo lubelskie

Dodatkowo (któreś z poniższych):

1) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
2) osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (np. uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym) lub
3) osoby w szczególnie trudnej sytuacji, w tym m.in.:

- młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w tym:

 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w
 • instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają
 • trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy
 • zastępczej,

- matki opuszczające pieczę

- wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

- wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych

- wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych

- wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich

- matki przebywające w domach samotnej matki

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie wydrukuj i wypełnij poniższe dokumenty, a następnie prześlij wypełnione i zeskanowane dokumenty na adres mailowy: adrianna.lalak@cdw.edu.pl lub dostarcz do siedziby Biura Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo znajdującego się przy ul. Jezuickiej 4/9 (III piętro), 20-113 Lublin, lub do siedziby Centrum Dobrego Wychowania, w Motyczu Leśnym 51, 21-030 Motycz, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 2. Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych)
 3. Kwestionariusz Samooceny

W razie pytań prosimy o kontakt z Adrianną Lalak-Włosek:

e-mail: adrianna.lalak@cdw.edu.pl

Tel.: 781-834-388

Do pobrania: